Polityka prywatności serwisu
 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
 2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Krok do Natury z siedzibą przy ul. Kruczej 9, 62-100 Wągrowiec, operator serwisu www.zapisy.krokdonatury.pl.

 3. Dane kontaktowe
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz w sytuacji skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@krokdonatury.pl.

 5. Skąd mamy Twoje dane
 6. Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas Rejestracji, a także później, w związku z Twoim udziałem w organizowanych przez nas biegach.

 7. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację Krok do Natury.
 8. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji organizowanych przez nas Imprez Sportowych, w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zgłoszeń i płatności za biegi;
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • opracowywania i publikowania wyników z organizowanych przez nas biegów;
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 9. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Krok do Natrury, którym jest:

  • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych;
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez adres e-mail;
  • obsługa programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 10. Wszystkie powyższe cele realizowane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  1. Udostępnianie danych
  2. Wyłącznymi przypadkami, w których może dojść do udostępnienia Twoich danych osobowych, poza opisanymi powyżej, są przypadki, w których takie udostępnienie jest konieczne do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  3. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 
  4. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym abyś mógł wziąć udział w organizowanych przez nas Imprezach Sportowych:

   • Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, hasło – obowiązkowo;
   • Numer telefonu, klub – opcjonalnie.
  5. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł zarejestrować konta w naszym serwisie, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać rejestracji na organizowane przez nas biegi.

  6. Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych
  7. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

   • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
   • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  8. Informujemy, iż przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO. Nowy urząd powstał 25 maja 2018 roku.

  9. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
  10. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

   • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
  11. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe:
   • podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę uczestników biegów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych;
   • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
   • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych;
   • innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom;
   • możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
  12. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
  13. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
   • statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników biegów.
  14. W wersji drukowanej (podpisane formularze zgłoszeniowe):

   • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zawodów,
   • minimalnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawodów.
  15. W wersji elektronicznej:

   • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, rozumiejąc zakończenie wykonywania umowy jako usunięcie konta z serwisu.
  16. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

   W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie Sport dla Każdego zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

  17. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  18. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  19. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa
  20. Nie jest przez nas prowadzone zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych.

  Polityka cookies

   Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (np. smartfon lub tablet). Pliki cookies używane są najczęściej w celu dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika. Używane są również w celu tworzenia zbiorczych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych.

  1. Jak My wykorzystujemy pliki cookie?
  2. Nasz serwis stosuje pliki cookie, aby umożliwić Tobie sprawne poruszanie się po Koncie Użytkownika. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

  3. Zarządzanie plikami cookies
  4. Pliki cookie, z których korzystamy nie są szkodliwe dla Twojego komputera, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

   Poprzez korzystanie z serwisu zapisy.krokdonatury.pl, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania serwisu zapisy.krokdonatury.pl.

   Wyłączenie plików cookies, może skutkować niepoprawnym działaniem niektórych funkcji naszego serwisu.