Regulamin serwisu
 • § 1 - Definicje
  1. ADMINISTRATOR – Fundacja Krok do Natury z siedzibą przy ul. Kruczej 9, 62-100 Wągrowiec wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000730083, NIP 7661997910, REGON 380092648, świadcząca usługę opisaną w niniejszym Regulaminie.
  2. ORGANIZATOR - podmiot wskazany w regulaminie zawodów, organizujący zawody na które prowadzona jest rejestracja poprzez serwis zapisy.krokdonatury.pl.
  3. SERWIS – platforma internetowa dostępna w domenie www.zapisy.krokdonatury.pl umożliwiająca m.in. zapisanie się na biegi oferowane przez Administratora, a także inne podmioty.
  4. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Serwisu. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom w Serwisie bezpłatnie w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
  5. UŻYTKOWNIK/ UCZESTNIK – osoba fizyczna, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika.
  6. BIURO ZAWODÓW – miejsce (wskazane przez Organizatora w Regulaminie biegu), w którym odbywa się weryfikacja danych Użytkowników, którzy zarejestrowali się na bieg za pośrednictwem Serwisu.
  7. IMPREZA SPORTOWA– wydarzenie sportowe, w którym występuje Organizator oraz Uczestnik.
  8. KONTO UŻYTKOWNIKA – indywidualny profil Użytkownika umożliwiający rejestrację w serwisie na Imprezy sportowe.
 • § 2 - Postanowienia podstawowe
  1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu . Każdy Użytkownik przy rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, jego akceptacji i jego przestrzegania.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdego zarejestrowanego użytkownika serwisu www.zapisy.krokdonatury.pl obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • § 3 - Rejestracja w Serwisie
  1. Celem Serwisu jest usprawnienie rejestracji zawodników na Imprezy Sportowe, pracy Biura Zawodów w dniu rozgrywania Imprezy Sportowej, przygotowania i opublikowania wyników Imprez Sportowych.
  2. Każdy Użytkownik zakładając konto w Serwisie, wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z Serwisem np. zmiana Regulaminu, oraz ważnych wiadomości dotyczących Imprez Sportowych, na które Użytkownik się zapisał, na podany przy rejestracji adres e-mail.
  3. Rejestracja Użytkownika na Imprezę Sportową oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z Regulaminem Imprezy Sportowej dostępnym na stronie internetowej Organizatora. Każdy użytkownik w momencie rejestracji na Imprezę Sportową akceptuję Regulamin Imprezy Sportowej dostępny na stronie Organizatora.
  4. Organizator w przypadku stwierdzenia, iż Konto Użytkownika zawiera nieprawdziwe dane bądź jest niezgodne z Regulaminem serwisu, może je zablokować lub usunąć.
  5. Każde Konto Użytkownika może mieć tylko jednego właściciela. Jedna osoba może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta Użytkownika innym osobom. Operator jest uprawniony do usuwania Kont Użytkownika utworzonych lub używanych wbrew zasadom określonym w zdaniach poprzedzających.
 • § 4 – Usunięcie konta w serwisie
  1. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w serwisie, aby tego dokonać należy wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@krokdonatury.pl w treści umieszczając wyraźną prośbę o usunięcie Konta Użytkownika oraz adres e-mail na jaki dane konto zostało założone.
  2. Jeśli zgłoszenie zostanie wysłane z adresu innego niż ten na który zostało założone konto – konieczna będzie dodatkowa weryfikacja (odpowiedź na maila przesłanego na tenże adres).
  3. Na prośbę użytkownika dane wskazane w pkt. 2 mogą zostać zanonimizowane. W takim przypadku należy wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@krokdonatury.pl.
 • § 5 - Informacje w Koncie Użytkownika.
  1. Serwis gromadzi dane podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas rejestracji.
  2. Dane rejestracyjne (profilowe) są używane wyłącznie do:
   • uzupełnienia formularza zgłoszeniowego na bieg o dane profilowe (imię, nazwisko, itp.),
   • wysyłania mailingów (o ile użytkownik nie zrezygnował z ich otrzymywania),
   • wysyłania ważnych informacji dotyczących biegów na które użytkownik się zarejestrował;
   • celów statystycznych.
  3. Operator serwisu oświadcza, iż dane Użytkownika nie będą wykorzystywane w inny sposób niż wskazany w poprzednim punkcie. W szczególności nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  4. Dane z formularzy zgłoszeniowych do biegów mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy (m.in. proces płatności, organizacji biegu oraz przygotowania wyników i dyplomów).
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.: w celu dokonania Rejestracji w Serwisie lub zapisania się na Imprezę Sportową.
 • § 6 - Akceptacja regulaminu
  1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  2. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
  3. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu.
  4. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach Konta Użytkownika są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, w celu prawidłowego świadczenia usługi określonej w Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na zdefiniowany na Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji związanych z usługami świadczonymi przez Organizatora, niestanowiących informacji handlowej, w tym informacji dotyczących zmian i utrudnieniach w Imprezach Sportowych, na które się zapisałem, przerwach technicznych oraz nowych funkcjonalnościach Serwisu.
  7. Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu.
 • § 7 - Ochrona danych osobowych:
  1. W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
  2. Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Fundacja Krok do Natury z siedzibą przy ul. Kruczej 9, 62-100 Wągrowiec, operator serwisu www.zapisy.krokdonatury.pl.
  3. Użytkownicy, zakładający konto w Serwisie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Serwisu przez Organizatora, osoby i firmy współpracujące z Organizatorem na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych. Użytkownik może zażądać usunięcia konta z Serwisu przez Administratora.
  5. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych Użytkownika wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. w innych przypadkach udostępnienie danych Użytkownika wymaga jego zgody.
 • § 8 - Reklamacje
  1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z ich funkcjonowaniem.
  2. Reklamacje można składać w ciągu 14 dni od dokonania Rejestracji w Serwisie bądź Imprezy Sportowej.
  3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@krokdonatury.pl.
  4. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • § 9- Regulamin elektronicznych płatności
  1. Po zakończeniu Rejestracji do Imprezy Sportowej system automatycznie skieruje Użytkownika do formularza płatność elektronicznych z podaną, właściwą kwotą do zapłaty.
  2. Formularz płatności elektronicznych obsługiwany jest przez operatora Dotpay Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego podczas dokonywania płatności i prowadzony jest w oparciu o bezpieczne połączenie szyfrowane.
  3. Prawidłowo przeprowadzona operacja płatności zostanie potwierdzona wiadomością e-mail, a zgłoszenie Użytkownika do Imprezy Sportowej będzie oznaczone jako opłacone. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 • § 10 - Postanowienia końcowe
  1. Administrator nie odpowiada za zgodność informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu poprzez dostępne dla nich formularze.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont” dokonywane przez osoby trzecie, w szczególności na skutek niewłaściwej ochrony własnego hasła do konta przez Zarejestrowanego Użytkownika.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących sytuacjach:
   • zmiana zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych usług,
   • zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Administratora,
   • wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy,
   • konieczność poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług,
   • konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu.

Płatności obsługuje: